قلعه سرخ

فیلم کوتاه

تولید: ۱۳۸۳

زمان: ۹دقیقه
مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه
مدیر تولید: حسن بادکوبه
تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا
فیلم نامه: فرنوش عابدی