دوستان جنگل3

سریال 26 قسمتی

زمان: 7 دقیقه

تکنیک کات اوت

تولید: 1389

کارگردان: محمدرضا عابدی ، علی جعفری

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.