باغ مخفی

فیلم کوتاه

تولید: 1386

زمان: 8 دقیقه و 26 ثانیه

کارگردان: فرنوش عابدی

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

در سرزمین دور،انسان ها برای ساختن پول،به کاغذ نیاز مندند و برای ساختن کاغذ به چوب درختان احتیاج دارند.درختان قطع می شوند.جنگل ها از بین می روند و پول روی پول انباشته می شود. درختان رو به پایان می گذارند.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.