آرامش ابدی

فیلم کوتاه

 تولید: 1385

زمان: 8 دقیقه

مجری طرح :موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید:حسن بادکوبه

تهیه کننده:مرکز پویا نمایی صبا

عروسک باز خیمه شب بازی آدمک های خود را به نمایش می گذارد.اما یکی از آنها نمی خواهد آلت دست خیمه شب باز باشد.

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.