روزگار سپری شده

فیلم کوتاه

زمان: 7دقیقه

کات اوت

 تولید: 1389

کارگردان: فرنوش عابدی

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری روزگار طرفه-محمدرضا بادکوبه

مدیر تولید: حسن بادکوبه

تهیه کننده: مرکز پویا نمایی صبا

دیگر زمان نامه و نامه نگاری به پایان رسیده و همگی جای خود را به تلگراف و تلفن و اینترنت داده است.پستچی پیر هر روز مثل سی سال گذشته سر کارش حاضر می شود اما..

هدف پروژه

این پروژه با هدف آموزش، تربیت و سرگرمی کودکان تهیه شده است.